Styrelse

Tyska Skolan Stockholm är en av staten godkänd internationell skola som finansieras med bidrag av tyska och svenska staten och i enstaka fall genom terminsavgifter. Huvudman är Tyska Skolföreningen, vars medlemmar utgörs av föräldrar och vänner till skolan. Medlemmarna utser en styrelse för Skolföreningen som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för Tyska Skolan och dess dagliga verksamhet.
Genom medlemskap i Skolföreningen får man inte bara en större inblick i skolans verksamhet och utveckling, utan också möjlighet att göra insatser och bidra kreativt till skolans innehåll och form.
Är du intresserad är du alltid välkommen att ansöka om medlemskap i Tyska Skolföreningen.


Styrelsearbete i Skolföreningen

Hur ofta är det styrelsemöte i Skolföreningen? 
Oftast en gång om månaden, vid behov oftare.

Vem deltar i mötena? 
Styrelseledamöterna, rektor, vicerektor, svensk vicerektor, företrädare i kulturfrågor för Tyska ambassaden, skolans administrationsansvariga.

Vad står det på mötesdagordningen? 

 • Val av nya ledamöter
 • Protokoll från föregående möte
 • Rektors redogörelse (löpande verksamhet, aktuella händelser, tidsplan för arbeten, diskussionspunkter, personalfrågor m.m.)
 • Ekonomi (inköp, renoveringar, löneförhöjningar, bidragsansökningar m.m.)
 • Förskolan Kindergarten, förskoleklasser och fritids
 • Byggprojekt

Vad har styrelseledamöterna för arbetsuppgifter? 
Styrelseledamöterna har var sitt ansvarsområde (t.ex. ekonomi, interna frågor på skolan, personal, byggfrågor).
Vissa arbetsuppgifter hanteras som projekt.

Vad kan det vara för uppgifter? 
Några exempel:

 • Besök hos myndigheter och organ i Berlin
 • Kontakter med svenska myndigheter och organ
 • Medverkan vid personalsamtal
 • Medverkan vid anställningsintervjuer
 • Förhandlingar i byggfrågor

Vem utser Skolföreningens styrelse? 
Det gör Skolföreningens medlemmar som närvarar på årsmötet.

Hur blir man medlem i Skolföreningen? 
Man lämnar in en skriftlig ansökan. Ansökningsblanketten hittar du bilagan nedan.

Stadgar_DSV

Organisationsschema

Inträdeshandlingar