Profil

Tyska Skolans profil

DSS med tyska som undervisningsspråk och tyska prov i Stockholm har en historia som sträcker sig mer än 400 år tillbaka: Redan 1612 tilldelades tyska S:ta Gertruds församling Stockholm ett privilegiebrev av kung Gustav II Adolf, som gav möjlighet att driva en tysk skola i staden. Tyska köpmän hade funnit sig väl i Stockholm sedan århundraden tillbaka, och deras barn fostrades av Tyska Skolan inte bara till att bli “sunda och dugliga unga människor”, utan också till att bli “gudfruktiga och trogna svenska undersåtar”. Efter den omvälvande första halvan av 1900-talet väcktes traditionen med Tyska Skolan Stockholm (DSS) åter till liv 1953.

Sedan 1977 går det även många svenska elever här som när de börjar i vår förskola Kindergarten, förskoleklass eller första klass inte kan tyska. Upp till fjärde klassen får de lära sig tyska som främmande språk och går sedan tillsammans med sina tysktalande skolkamrater ända upp till gymnasiets avslutande år, där de tar en tysk Abitur och samtidigt en svensk studentexamen.

Skolans profil ska förtydliga de kärnkompetenser som står i centrum för skolarbetet.

Den är en produkt av många och långa diskussioner mellan skolledningen, lärarkåren, styrelsen och elevkåren. Därmed grundar sig profilen på värderingar som alla delar och avdelningar av skolan kan identifiera sig med i sina olika processer och arbetssätt:

Tyska Skolan Stockholm (DSS) är en Begegnungsschule där olika språk och kulturer möts. Här går tyska och svenska elever i skolan tillsammans med elever från andra länder. Skolans barn och ungdomar med olika modersmål och kulturell bakgrund lär sig inte bara saker tillsammans, utan lär sig också om varandra och arbetar aktivt med förståelsen om varandras likheter och skillnader. Eleverna lär sig av varandra och utvecklar på så sätt sin egen identitet. Detsamma gäller för skolans alla medarbetare. För att lyckas med det fokuserar vi på DSS särskilt på fem olika områden:

leitbild_SE_2016