Liten blir stor

När skolan flyttade in i byggnaden på Karlavägen hade man 22 elever, i dag undervisas här ca 600 elever i 26 olika klasser. Många kom hit redan som förskolebarn och en hel del har syskon som går på skolan. Eleverna känner varandra och lärarna väl, något som bidrar till en trevlig stämning på skolan. Gemenskapstanken är viktig, särskilt för de elever som precis har börjat och för de yngsta. De äldre eleverna känner en trygghet och det blir naturligt att gå över till de tre sista åren på gymnasiet.

Förskola/Kindergarten

På förskolan går våra yngsta barn tills de är fem år. För mer information, se vår webbplats under Förskola (Allmänt).

Förskoleklass och grundskola, klass 0 till 4

Vi har även två förskoleklasser på Tyska Skolan. Där går det ca 50 fem- och sexåringar som gått i vår Kindergarten tidigare eller kommit in utifrån. I förskoleklasserna förbereds barnen för skolans krav på ett lekfullt sätt. Förutom de olika kunskapsmålen är språket det vi fokuserar mest på. För att göra konceptet med “Begegnungsschule” rättvisa, där olika språk och kulturer möts, leker och arbetar vi på tyska i två timmar (med en förskollärare och en tyskspråkig grundskollärare) och på svenska i två timmar (med en förskollärare och en svenskspråkig grundskollärare). Dagen i förskoleklassen avslutas med att vi äter lunch tillsammans. Därefter går de flesta barnen över till fritids.

Grundskolan utgörs av fyra årskurser med åtta klasser. Alla klasser från 3:an har en tysk klasslärare. Undervisningen i svenska och orienteringsämnen leds av en lärare med svenska som modersmål, och tyska som främmande språk ges redan från 1:an. Undervisning i svenska och i svenska som främmande språk ges från 1:an med svenska lärare. Eleverna får terminsbetyg från och med vårterminen i 1:an. För mer information, se vår webbplats under Grundskola (Allmänt).

Fritidshemmet

Skolans fritidshem ligger på Bragevägen och är öppet för elever i klass 0 till 3. Personalen på fritids är tvåspråkig. För mer information, se vår webbplats under Fritids (Allmänt).

Gymnasiet – klass 5 till 12

Det tyska gymnasiet börjar, olikt det svenska, redan i klass 5 och skiljer sig avsevärt från den svenska kommunala skolan när det gäller kunskapsmål och inlärningstakt. Från årskurs 5 undervisas eleverna med svenska och tyska som modersmål gemensamt i blandade klasser. All undervisning är på tyska, förutom i ämnena svenska, svensk historia, svensk samhällskunskap och svensk geografi.

Alla elever lär sig engelska från klass 5. I klass 6 kan eleverna välja till franska, i klass 8 latin. I slutet av klass 12 avgår elever med godkänt i slutprov med både en tysk internationell Abitur och en svensk gymnasieexamen.

För mer information, se vår webbplats under Gymnasium (Översikt).