Internationella möten

Tyska Skolan Stockholm är en skola för mångfald och möten, ”Begegnung”. Hos oss undervisas elever med olika kulturell och social bakgrund tillsammans på ett framgångsrikt sätt. De ger sitt bidrag till vardagen i skolan med sina olika erfarenheter, intressen och behov. Vi ser människors heterogenitet, olikheter och karaktärsdrag som en tillgång som ger eleverna möjlighet att växa genom att mötas.

På Tyska Skolan kommer tysk- och svenskspråkiga barn och ungdomar samman. De lär känna de olika ländernas seder och bruk och det blir naturligt att respektera andra länders kultur. Skolan följer en tysk läroplan och tyska regler, men i ämnena svenska, svensk historia, samhällskunskap och svensk geografi gäller den svenska läroplanen. Våra elever kan ta såväl en tysk internationell Abitur som en svensk gymnasieexamen, vilket öppnar för många olika möjligheter till utbildning i Sverige, Tyskland och övriga Europa.

Tyska Skolan är en internationell ”Begegnungsschule” där språk och kulturer möts och som finansieras med tyska statliga medel och svenska medel. Det ekonomiska och juridiska ansvaret för skolan bärs av Tyska skolföreningen. Vår partner i Tyskland är Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) i Bonn, som på utrikesministeriets uppdrag stöder ca 500 skolor runt om i världen personalmässigt och ekonomiskt. Av dessa är 140 tyska utlandsskolor som främst drivs i privat regi. De avgångsbetyg som ger tillträde till tyska universitet och högskolor utdelas efter examinationer som leds av utnämnda representanter från Kultusministerkonferenz, KMK (de tyska delstaternas ständiga konferens för utbildnings- och kulturminstrar). KMK och ZfA rådgör med utlandsskolorna i frågor som rör den pedagogiska kvaliteten. ZfA bistår Tyska Skolan Stockholm med lärare från Tyskland.