Allmänt

Fritidshemmet erbjuder efter skoltid pedagogisk omsorg för elever från förskoleklasserna till årskurs 3. Detta erbjuds alla barn vars föräldrar under dagtid inte själva har möjlighet att ta hand om dem (p. g. a. arbete, studier, föräldraledighet, arbetssökande etc.). Kontakta fritidshemmets ledning för mer information om detta.

Fritidshemmet förfogar över erfaren personal ur båda språkkulturerna.

De pedagogiska målen (i enlighet med läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, likabehandlingsplanen och Tyska Skolans egna mål) är att:

  • Skapa förutsättningar för språkutveckling i svenska och tyska
  • Utveckla social kompetens i det dagliga umgänget med andra barn
  • Använda barnets vilja att lära sig och därigenom utveckla kreativitet och vetgirighet
  • Skapa en förtroendefull och trygg atmosfär, så att social inlärning kan ske med människan och naturen i fokus
  • Uppmuntra en helhetssyn på lärande genom kulturella upplevelser, lek och rörelse
  • Göra eleverna delaktiga i hur deras vardag på fritidshemmet gestaltas och utformas

Samarbetet med föräldrarna är viktigt för oss, då goda kommunikation skapar goda förutsättningar för bred inlärning och mångsidig utveckling. Varje dag vid hämtning ges möjlighet till informationsutbyte; vi ber dock att ni anmäler önskemål om längre samtal i god tid. Dessutom erbjuds välstrukturerade utvecklingssamtal. Information erhålls via de olika fritidsavdelningarna.

Fritidshemmets personal deltar i skolans undervisning och utflykter.

En översikt över aktiviteter och utflykter finns på Tyska Skolans hemsida. Den hänger även som kopia i skolans entré.

Viktiga länkar:
Likabehandlingsplan
LGR11
Tyska Skolans Profil 
Klagomålshantering


Öppettider:

Efter skoldagens slut fram till 17.30.
Under lovtider 7.45 – 17.30.
Under veckorna 28, 29, och 30 är fritidshemmet stängt. Det finns heller ingen verksamhet vid helgdagar och vissa planeringsdagar, vilka aviseras i god tid.


Jouröppet vid klämdagar och planeringsdagar
Fritidshemmet har jouröppet om man har behov av barnomsorg för att arbeta eller studera och inte kan ordna barnomsorg på annat vis. Vi kommer då använda oss av vikarie från vikariepoolen och eventuellt samarbetar med Kindergarten. Senast 10 arbetsdagar i förväg behöver vi veta om ni har behov av barnomsorg och hur många timmar dagligen för att planera och boka in vikarie.


Vecka 28 – 30
Fritidshemmet erbjuder jouröppet om man har behov av barnomsorg för att arbeta eller studera och inte kan ordna barnomsorg på annat vis. Vi kommer då använda oss av vikarie från vikariepoolen och eventuellt samarbetar med Kindergarten.
Vi behöver veta era behov senast måndag vecka 19 för att planera sommaren.
Vid behov av jouröppet under vecka 28 – 30 behöver ni fylla i och lämna i blanketten

  • intyg arbete/studier
  • vistelsetid


Ramtid
Enligt Stockholms stads riktlinjer ska elever i förskoleklass erbjudas öppettider i fritidshem i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 6.30 – 18.30. För elever i årskurs 1-3 gäller öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden från skoldagens slut till 18.30. Under lov och studiedagar ska fritidshem kunna tillhandahållas till föräldrars behov inom ramtiden 06.30- 18.30. Lagstadgat behov utöver dessa tider regleras enligt Stockholms Stads ramtidsavtal.


Kontakter:

e-mailadress: fritidshem@tyskaskolan.se

Fritidshem/Personalrum 08 409 194 53

FSK       409 194 64 (=> mobil)
1:or:       409 194 61 (=> mobil)
2:or        409 194 62(=> mobil)
3:or        409 194 63 (=> mobil)

08-409 194 73  Angelika Havik/Chef