Elevkåren

Elevkåren på Tyska Skolan Stockholm utgörs av två elevrådsrepresentanter, tre årskursrepresentantsgrupper och två klassrepresentanter från varje klass, och i sitt arbete får elevkåren vägledning av två lärare som den själv utsett. Medlemmarna i elevkåren väljs för ett år i taget.

Elevkåren är en förening utan politiska, etniska eller religiösa kopplingar som har till uppgift att företräda eleverna och deras intressen gentemot skolledningen, lärarkollegiet, Föräldrarådet, skolans styrelse och andra institutioner, se till att kommunikationen med dessa fungerar, föra elevernas talan, ta itu med deras problem och råda dem i olika frågor. Elevkåren har som mål att slå vakt om elevernas medbestämmande på skolan och se till att de kan medverka i arbetsgrupper och kommittéer, främja samarbetet på skolan och aktiviteter på olika områden samt att ständigt verka för en ännu bättre vardag på skolan.
Elevkåren har regelbundna möten där man fattar alla viktiga beslut och diskuterar och planerar elevrådets fortsatta arbete och aktiviteter. I elevkåren finns det också ett råd, där klassrepresentanterna och årskursrepresentantsgrupperna träffas för att samordna elevkårens verksamhet. För att planera årskursspecifika aktiviteter kallar årskursrepresentantsgrupperna till årskursparlament med jämna mellanrum. Där kan bl.a. klassrepresentanterna företräda sina intressen inom respektive årskursstadium med stöd av stadiesamordnaren.
Det ingår även andra grupper i elevkåren som verkar inom sina anvisade områden, företräder eleverna och sörjer för deras aktiva medverkan i skolpolitiken. Detta bidrar till ett arbetsklimat som kan utvecklas till det bästa även utanför skoltid, en god sammanhållning och dynamisk gemenskap.
Vi är elevkåren – vi hjälper och lyssnar på dig, vi för din talan och gör vår skola ännu bättre. Och vi har roligt när vi gör det!

Marius und Tobias (elevrådsrepresentanter)

Elevkåren 2019/20