Anmälning och antagning

Anmälning och antagning på Tyska skolan

 

Kära föräldrar, kära hemsidebesökare!

Här hittar ni information om villkoren för att kunna bli antagen vid Tyska skolan (DSS) och om hur anmälningsförfarandet går till.

Vi är glada över att ni är intresserade av Tyska skolan. DSS är en traditionsrik och samtidigt livfull tvåspråkig skola med ett varierat skolliv och målsättningen att eleverna ska få en tysk examen (Deutsches Sprachdiplom DSD I och Deutsches Internationales Abitur DIA). Förutom detta kan våra elever som går ut årskurs 12 också få ett svenskt examensbevis. När eleverna börjar på skolan får de undervisning i båda språken, tyska och svenska. Vårt språkkoncept tar hänsyn till elevens individuella språknivå vid skolstart.

Sedan ett antal år tillbaka är efterfrågan på platser hos oss så hög i vissa årskurser (upp till åk 9) att vi av kapacitetsskäl inte kan erbjuda alla intresserade elever en plats på skolan. Det gäller särskilt antagningen av barn till våra två förskoleklasser, där antagningen sker enligt ett eget förfarande.

En plats för elever från andra skolor blir ledig när en elev vid Tyska skolan vid läsårets slut flyttar tillbaka till Tyskland, fortsätter sin skolgång på en annan tysk utlandsskola eller flyttar över till det svenska skolsystemet. Om lokal- och klassituationen så tillåter, erbjuder vi den lediga platsen till en ny elev baserat på de kriterier som beskrivs i antagningsförfarandet. Detta förfarande är särskilt viktigt när flera familjer är intresserade av en skolplats. Undersök därför också alltid andra skolalternativ, ifall vi inte kan erbjuda någon plats på Tyska skolan.

Läs därför här noggrant igenom upplägget för antagningsförfarandena på Tyska skolan.

Här på vår hemsida hittar ni mer information och får en inblick i undervisningen och livet på skolan. Expeditionen hjälper gärna till vid ytterligare frågor och funderingar.

Varmt välkomna!Vi har sammanställt vanliga frågor och svar i följande dokument:

Förskoleklass – FAQ om anmälning och antagning

Vem kan anmäla sig till förskoleklassen på DSS?
Barn som fyller 5 år senast den 31 mars under antagningsåret och som hemma aktivt talar minst ett av språken tyska eller svenska.

Från och med när kan man anmäla sig?
Anmälningen till förskoleklasserna kan göras från och med barnets tvåårsdag med hjälp av denna blankett. Anmälan till fsk läsår 2019/20 är stängd!

Hur många förskoleelever kan antas varje år?
Vi kan starta två förskoleklasser per år med maximalt 25 barn i varje klass. Det innebär alltså totalt 50 nya elever per år.

Hur många anmälningar får DSS varje år för förskoleklasserna?
Det varierar från år till år, under de senaste åren har antalet anmälningar legat mellan 120 och 150.

Enligt vilka kriterier fördelar Tyska Skolan förskoleplatserna?
Det avgörande kriteriet är barnets språkmognad. Undervisningen i förskoleklasserna äger rum på båda språken i lika delar (med stor variation i början beroende på elevernas kunskapsnivå) och senare under skolgången alltmer på tyska (ungefär 80 % från och med åk 5). För att eleven ska klara av skolan krävs därför en god språknivå. Kriterierna ”kötid” och ”syskonförtur” beaktas endast vid jämförbar språknivå.

Har tvåspråkiga elever en fördel?
Det finns även endast tysk- eller svenskspråkiga elever med en hög språkutveckling. Tvåspråkighet är alltså inte automatiskt ett uttryck för en hög språkutveckling. Vi hjälper och stödjer enspråkiga elever vid inlärningen av det andra språket (länk till språkkoncept).

Har barn som gått i ”Kindergarten” (tyska förskolan) förtur?
Nej, samma kriterier gäller för alla. Därför finns det varje år också elever i förskolan som inte kan erbjudas plats i en förskoleklass.

Hur skapar sig skolan en bild av språknivån?
Vi bjuder in alla barn som kan komma i fråga för årskursen i mars varje år till en språkmötesdag (Begegnungstag), där erfarna pedagoger får lära känna ert barn under olika lekar och samtal.

Kan man förbereda sig inför språkmötesdagen?
Nej, det är inte meningsfullt. Vi genomför varken prov eller tester. Uppmuntra barnet att uppföra sig så naturligt som möjligt, att delta öppet i lekar och samtal och att tala fritt på det språk som barnet är vant vid.

När får vi reda på om vårt barn kan börja i en av förskoleklasserna?
I april får ni ett skriftligt besked om huruvida vi kan erbjuda er en plats eller inte. Därför måste alla föräldrar vars barn blir skolpliktiga ta reda på officiella anmälningsfrister och i god tid anmäla sitt barn till en alternativ skola. Det gäller även för barn som går på ”Kindergarten” (tyska förskolan)(se ovan).

Vad betyder det om vårt barn inte kan få en plats på skolan?
För det första betyder det inte att ert barn har gjort något ”fel” eller att det har en för låg språknivå. Hos oss anmäler sig många barn som har särskilt hög språkmognad och för att ge alla samma chans kan vi bara ta hänsyn till resultatet från språkmötesdagen.

Vad kan man göra om ens barn inte kunde erbjudas en plats?
Ni kan tas upp på reservlistan. Om det finns föräldrar som tackar nej till en erbjuden skolplats så kan barn på reservlistan fortfarande antas baserat på den språknivå som fastställdes på språkmötesdagen.

Ett annat alternativ är att ert barn börjar i en annan skola och sedan ansöker om att bli antagen på DSS i en senare årskurs. I sådana fall krävs dock språkkunskaper i tyska i tal och skrift som motsvarar nivån i den årskurs som ert barn önskar börja i. Denna anmälan sker enligt förfarandet för barn från andra skolor (se här) och anmälan är endast öppen under de årliga anmälningsveckorna i april för att kunna börja på skolan i augusti.

Vad händer med anmälningsuppgifterna om barnet inte kunde få en plats på skolan?
Alla uppgifter om barn på reservlistan raderas den 1 september under anmälningsåret om barnet fram tills dess inte kunnat erbjudas någon plats på skolan.

Förskoleklass – frågor och svar som PDF

Blankett anmälan förskoleklass – Anmälan till fsk läsår 2019/20 är stängd!Elever från andra skolor – FAQ om anmälning och antagning

Vem kan anmäla sig som elev från en annan skola i årskurs 1–11 på DSS?
Barn och ungdomar som går i en skola i Tyskland eller en annan tysk utlandsskola. Elever kan också antas om de har minst en tyskspråkig förälder, kommer från ett annat tyskspråkigt land eller har jämförbara språkkunskaper i tyska.

Vilka kriterier måste man uppfylla som elev från en annan skola?
Undervisningen vid Tyska skolan är relativt krävande och förutsätter höga språkliga färdigheter eftersom den bedrivs på två språk och leder fram till dubbla studentexamina (”Deutsches Internationales Abitur” och ”Examensbevis”). Därför kontrollerar vi om intresserade elever har förutsättningar för att klara av skolan på ett bra sätt.

Vi förväntar oss att nya elever har tyskkunskaper i tal och skrift samt matematikkunskaper som motsvarar nivån i den årskurs som eleven vill börja i. Dessa kunskaper kan styrkas med hjälp av tyska betyg eller genom att eleven får göra mindre antagningsprov i tyska och matematik. Om eleven ska antas till de högre årskurserna 9–11 behöver vi kontrollera om de formella förutsättningarna enligt föreskrifterna är uppfyllda. Detta beslutas via skolan på den tyska kulturministerkonferensens sekretariat baserat på motsvarande tyska betyg eller inom ramen för enskilda tester.

Vilken roll spelar svenska språket?
Vi förväntar oss att alla elever som byter till vår skola från en annan skola är beredda att lära sig och använda det svenska språket. Svenska är det ordinarie undervisningsspråket från och med årskurs 5 i ämnena svenska, historia och samhällskunskap. I de lägre årskurserna får nya elever intensivt individuellt stöd så att de redan från början kan delta i svenska- och SO-lektionerna (”Svenska 2”).

I allmänhet stödjer och hjälper vi nya elever genom olika åtgärder som även finns beskrivna i vårt språkkoncept. Under de första tre terminerna bedöms inte nybörjare i svenska i de svenska ämnena, sedan görs under tre terminer en bedömning enligt kriterierna i ”svenska som andraspråk”, och efter det bedöms eleverna på samma sätt som alla andra. I de högre årskurserna kan i vissa fall en ordinarie bedömning göras redan tidigare, om så krävs för studentexamen eller för att uppfylla vissa krav.

Kan alla intresserade elever från andra skolor få en plats på Tyska skolan?
Nej, tyvärr, eftersom klasserna i regel är fulla på grund av den höga efterfrågan. Vi kan alltså bara ta emot elever från andra skolor när en elev i en av våra klasser byter skola i slutet av en termin, exempelvis eftersom föräldrarna flyttar till ett annat land eller återvänder till Tyskland. I extremfall kan det innebära att vi i vissa årskurser inte kan ta emot några nya elever alls när ett nytt läsår börjar.

Enligt vilka kriterier fördelas de platser som blir lediga?
Platserna fördelas enligt de kriterier som beskrivs i antagningskonceptet (antagningskoncept). I samband med detta kontrollerar skolan om de formella förutsättningarna uppfylls (se ovan).

När kan man anmäla sig?
För elever från andra skolor finns det tre anmälningsveckor. Dessa veckor är alltid vecka 15, 16 och 17. Endast under denna tidsperiod tar skolan emot anmälningar från elever på andra skolor. I anslutning till detta genomför vi en antagningskonferens. Vid denna tidpunkt känner vi i regel till hur många elever som kommer att lämna skolan vid läsårets slut och vilka elever som har anmält intresse att bli antagna. På antagningskonferensen beslutas i vilken turordning de intresserade eleverna kan erbjudas en skolplats, baserat på kriterierna i antagningskonceptet.

Kan elever från andra skolor anmäla sig redan tidigare eller finns det en väntelista?
Vi kan inte ta emot anmälningar från elever på andra skolor före de officiella anmälningsveckorna. Vi för därför ingen väntelista.

Kan skolan redan under det aktuella skolåret bedöma hur stora chanserna är att bli antagen?
Det kan vi tyvärr inte, eftersom vi vanligtvis inte vet hur många eller vilka elever som kommer att lämna skolan vid läsårets slut och hur många som kommer att anmäla sitt intresse under anmälningsperioden.

I årskurs 10 och 11 finns det dock oftast tillräckligt med platser, vilket gör att en antagning i dessa årskurser i regel är möjlig om de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls.

När får man veta säkert om man kan få en plats på Tyska skolan i augusti?
Efter antagningskonferensen i början av maj. Kort därefter bjuder vi in den potentiella eleven med föräldrar till ett antagningssamtal (se aktuella datum på hemsidan). Dagen därpå får ni ett slutgiltigt besked.

Vad kan man göra om man inte kan få en plats på DSS det år man önskar?
Undersök i god tid vilka andra skolor som skulle kunna utgöra ett alternativ, exempelvis International Schools eller andra svenska skolor. Om kapacitetsskäl är den enda anledningen till att en elev inte kan erbjudas en plats på DSS under ett visst år, så har eleven möjlighet att ansöka på nytt året därpå. Då tar vi hänsyn till att eleven redan ansökt om en plats året innan. En sådan anmälan kan i sådana fall få förtur gentemot andra anmälningar, förutsatt att kriterierna i övrigt är jämförbara.

Sparas en anmälan till Tyska Skolan Stockholm automatiskt till följande år?
Nej, om intresset kvarstår måste ni göra en ny anmälan med era aktuella uppgifter. Med ert godkännande sparar vi endast ert namn för att kunna dokumentera att ni redan har anmält er en gång utan att vi kunde erbjuda en plats (se förra frågan). Alla andra uppgifter raderas den 1 september under anmälningsåret.

Elever från andra skolor – FAQ som PDF

Avgift läsår 2019/20

Blankett anmälan klass 1-12 (att fylla i online)

Skolans regler (att läsa i samband med anmälan)