Allmänt

Grundskolan

P1140663

Innan barnet börjar i förskoleklass eller 1:an på Tyska Skolan Stockholms grundskola, oavsett om barnet kommer från vår Kindergarten eller någon annan förskola, är det mycket viktigt att barnet och föräldrarna får klarhet i om barnet har förutsättningar att klara av den mycket krävande tvåspråkiga undervisning som bedrivs på Tyska Skolan.

När man har ansökt om plats i förskoleklass och innan antagning görs bjuder vi in föräldrarna och barnet till ett första möte hos oss. Vi vill lära känna barnen när de är ihop med andra barn i små grupper och leker, pratar, ritar och pysslar. Vi är inte alls intresserade av kunskaper som blivit inpräntade. Vi vill se hur naturligt ert barn interagerar i sådana situationer, vad barnet gör med stimulanser från oss och hur det kommunicerar med jämnåriga. Det är särskilt den språkliga säkerheten som är viktig för barnet som ska skolas in.

Målet är från början att barnet ska lära sig två språk, bland annat, det vill säga tyska och svenska i tal och skrift.

Traditionella undervisningsformer (fråga-svar) varvas med samtal i helklass, i små grupper (grupparbete) eller samarbete två och två. Eleverna ska inte bara skaffa sig kunskaper, utan även lära sig att tillämpa vad de lärt sig, ha en kritisk hållning och kunna ifrågasätta. De experimenterar och lär sig genom att pröva sig fram, lyckas och misslyckas, och resultaten tas sedan upp i klassen och gås igenom. Dessa kunskapsmål befrämjas särskilt i de undervisningsformer där eleverna måste ta ett större ansvar för sin inlärningsprocess, t.ex. i ämnesöverskridande undervisningsprojekt eller fritt arbete som vi tillämpar i olika former. Inom fritt arbete kan eleverna själva sätta upp sina kunskapsmål eller använda sig av veckoplaner för att nå målen, så att de själva planerar och bestämmer hur tiden för studierna ska disponeras.

Förutom att dessa öppna undervisningsformer innebär en omväxling till katederundervisningen får eleverna möjlighet att utvecklas fritt genom lek och teater i små språkblandade grupper, slöjd, handarbete, idrott eller körsång.

I grundskolan får eleverna undervisning i tyska och svenska som första- eller andraspråk utifrån sina språkliga förutsättningar. Från 3:an har alla klasser en tysk klassföreståndare och tyskan tar över mer och mer som första undervisningsspråk. Undervisningen i matematik och andra ämnen sker nu enbart på tyska, vilket förutsätter att de svenska elevernas kunskaper i tyska i stort sett ska ha kommit ikapp de tyska elevernas i slutet av 4:an.

Samtidigt som Tyska Skolan är en tvåspråkig Begegnungsschule följer vi självklart även den föreskrivna svenska läroplanen i undervisningen i klass 1 till 4, för att eleverna när som helst ska kunna byta till en rent svensk skola.

När barnen gått ut grundskolan, dvs. årskurs 4, fortsätter de sin skolgång på Tyska Skolans gymnasium. Nu integreras eleverna, dvs. de blandas språkligt och undervisas i två klasser parallellt.

P1340701P1340654